കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കൂ.... ..

Monday, August 04, 2014

Time Table - First Terminal Examination


Time Table - First Terminal Examination1. HS Section  
   
     
2. UP Section 

            
3. Muslim School

Monday, June 30, 2014

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.......


കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്തവിധം ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോള്‍
കെ.എസ്.ടി.എ. ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽ
പ്രവർത്തനം ഊർജിതം പ്രതികരിക്കാന്‍,പങ്കുവെക്കാന്‍...............ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി.ഇ.ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......


ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്തവിധം ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോള്‍ കെ.എസ്.ടി.. ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽപ്രവർത്തനം ഊർജിതം പ്രതികരിക്കാന്‍,പങ്കുവെക്കാന്‍...............ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി..ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

D.D.E.OFFICE MARCH CHITTUR SUB-DISTRICT NOTICE.....Contact Form

Name

Email *

Message *