പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Saturday, September 24, 2011

Transfer,Promotion and Postings of DDE and DEO


Saturday, 24 September 2011 18:13
Transfer, Promotion and Postings of Officers in the cadre of Deputy Director of Education & District Educational Officer in the Education Department
Order - GO (Rt) No: 4012/2011/G.Edn dated 24/09/2011