പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, October 20, 2011

KSR-Combination of Appointments-Payment of Special Allowance


K.S.R-Combination of Appointments-Payment of Special Allowance

Government have revised the rates of Special Allowance admissible for holding additional charge.For details view GO(P)No 454/2011/Fin dated 19/10/2011