പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Saturday, July 14, 2012

Free coaching class for DEPARTMENT TEST

Free coaching class for DEPARTMENT TEST by K.S.T.A academic committee tomorrow (July 15 sunday) 10.00 am at G.V.G.H.S.S Chittur.