പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Saturday, July 14, 2012

Government have approved P.G.D.C.A. course


Government have approved P.G.D.C.A. course conducted by C-DIT,C-DAC, KELTRON,Rutronix and C-APT as a Higher qualification to D.C.A. and considered for the selection for the post of Secretariat Assistant.