പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Friday, January 25, 2013

General Administration (SS) Department - General Strike by a section of State Government employees and teachers from 08-01-2013- Dies non- Recovery of Salary- Orders issued.

General Administration (SS) Department - General Strike by a section of State Government employees and teachers from 08-01-2013- Dies non- Recovery of Salary-  Orders issued.