പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Tuesday, June 18, 2013

ജൂലൈ 6 അദ്ധ്യാപകരുടെ DDE ഓഫീസ് മാര്‍ച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക...