പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Sunday, June 02, 2013

നാളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പോകുന്ന എല്ലാര്‍ക്കും ഒരു നല്ല അധ്യയനവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു.

നാളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പോകുന്ന എല്ലാര്‍ക്കും ഒരു നല്ല അധ്യയനവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു.