പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Friday, November 08, 2013

സ്കൂൾ കലോത്സവ രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 15 വെള്ളി ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ

സ്കൂൾ  കലോത്സവ  രജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 15 വെള്ളി  ഉച്ചയ്ക്ക്  2.00  മണി  മുതൽ