പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Wednesday, December 23, 2015

K.S.T.A. രജത ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന്റെ. പ്രചരണം ചിറ്റൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു......

K.S.T.A.  രജത ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന് പ്രചരണം ചിറ്റൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു......