Sunday, July 24, 2011


S

 24/7/ 2011 
æµ®Øí¿ß® ÎÞV‚í È¿Jß

ØbL¢ çÜ~µX

ÉÞÜAÞ¿í: ÕßÕßÇ ¦ÕÖcB{áKÏß‚í æµ®Øí¿ß® ¼ßˆÞ µNßxß µÜµí¿çùxßçÜAí È¿JßÏ ÎÞV‚í ®¢.ºdwX ®¢®W® ©Æí¸Þ¿È¢ æºÏíÄá.æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ çÎ~Ü ÄµVAÞÈáU ÈàA¢ ©çÉfßAáµ, ÉÞÀcÉiÄßÏᢠÉÞÀÉáØíĵ ÕßÄøÃÕᢠ¥GßÎùßAáK È¿É¿ßµZ ÉßXÕÜßAáµ, ¥ÈÇßµãÄ ÕßÆcÞÜÏBZ ÉâGáµ, ØßÌß®Øí§, °Øß®Øí§ ÕßÆcÞÜÏBZAí ®X²Øß ÈWµÞÈáU ©JøÕí ÉßXÕÜßAáµ, ØVÕàØßÜáU ÎáÝáÕX ¥ÇcÞɵVAᢠç¼ÞÜß Ø¢øfâ ÈWµáµ Äá¿BßÏ ¦ÕÖcB{áKÏß‚ÞÏßøáKá ÎÞV‚í.

ÕßÆcÞÜÏB{ßW 1£30 ¥ÈáÉÞÄ¢ È¿MÞAáKÄßÜᢠØVAÞV ¥Ü¢ÍÞÕ¢ µÞÃßAáµÏÞæÃKí dÉÄßç×ÇAÞV ¦çøÞÉß‚á.¥çØÞØßçÏ×X ¼ßˆÞ dÉØßÁaí Éß.ÈÞøÞÏÃX ¥ÇcfÄ ÕÙß‚á. æØdµGùß æµ.®.ÖßÕÆÞØX, Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaí æµ.®X.ØáµáÎÞøX, Ø¢ØíÅÞÈ ®µíØßµcâGàÕí ¥¢·B{ÞÏ Éß.çÕÃáç·ÞÉÞW, æµ.Øß.¥Üß §µíÌÞW, Ø¢ØíÅÞÈ µNßxß ¥¢·¢ æµ.øÎÃß, ¼ßˆÞ ç¼ÞÏßaí æØdµGùß Éß.µã×íÃÆÞØí dÉØ¢·ß‚á.