പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, October 13, 2011

Guide lines for conducting IT Fest in Subdistrict/Revenue District LevelGuide lines for conducting IT Fest in Subdistrict/Revenue District Level
Thursday, 13 October 2011 14:14
Circular - No.NEP3//67304/2011/DPI dated 12.10.2011