പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Wednesday, October 12, 2011

Provisional List of Retrenched Teachers

Provisional List of Retrenched Teachers

Wednesday, 12 October 2011 18:38
Circular - No.H2/35920/11/DPI  dated 12.10.2011