പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Tuesday, January 08, 2013

സഖാവേ .....അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ ......നൂറു നൂറു അഭിവാദ്യങ്ങള്‍..... ....

 സഖാവേ .....അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ ......നൂറു നൂറു അഭിവാദ്യങ്ങള്‍.....