പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Wednesday, May 29, 2013

Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees and Pensioners

Government have enhanced the rate of  Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees and Pensioners.For details view GO(P) No 220/2013/Fin Dated 14/05 /2013and Circular No 46/ 2013/Fin Dated 23/05/2013