പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Wednesday, May 29, 2013

I.T Training

I.T Training (spark, internet) for LP,UP teachers and HM's by KSTA Chttur academic council on may 30, 31 at SMHSS Tattamangalam. Interested trs pls register -9497887586.. ksta chittur Sub District