പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Friday, July 05, 2013

പ്രി മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ റിന്യുവല്‍ അപേക്ഷയില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് . അപേക്ഷകന്റെയോ അപേക്ഷകന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ യും ജോയിന്‍റ് അക്കൗണ്ട്‌ വേണം

പ്രി മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ റിന്യുവല്‍ അപേക്ഷയില്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് . അപേക്ഷകന്റെയോ അപേക്ഷകന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ യും ജോയിന്‍റ് അക്കൗണ്ട്‌ വേണം