പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, June 19, 2014

ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി.ഇ.ഓഫീസ് മാർച്ച്‌......

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ...

......

പൊതു വിദ്യഭ്യാസ മേഖല നിലനിർത്താൻ .....


കെ.എസ്.ടി.എ.പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ..


........

ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി.ഇ.ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...


കെ.എസ്.ടി.ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽ


പ്രവർത്തനം ഊർജിതം....