പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Thursday, June 19, 2014

Dearness Allowance/Relief Revised 
Government have revised the Dearness  Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Pensioners/Family Pensioners with effect from January 2014.For details view GO(P) No.221/2014/Fin Dated 16/06 /2014.