പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 20, 21 തിയ്യതികളിലായി ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ........
"മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം,മാതൃകയാകുന്ന കേരളം"

Saturday, December 29, 2012

ജീവനക്കാരെ ജയിലിലടച്ച് പണിമുടക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താമെന്നത് വ്യാമോഹം